Augstākās izglītības pirmsākumi Rēzeknē ir datējami ar 1922.gadu, kad Rēzeknē sāka darboties pedagoģiskā vidusskola, kas sagatavoja pedagogus un ko 1925.gadā pārveidoja par skolotāju institūtu. Jau kopš pirmās Latvijas Republikas laikiem Latgales reģiona attīstībā fundamentāla nozīme ir tieši augstākās izglītības iestādēm. Rēzeknē ilgus gadus darbojies Rēzeknes Valsts skolotāju institūts (1925–1944), pēc ēkas atjaunošanas savulaik te ir bijusi arī Rēzeknes Pedagoģiskā skola (1947–1956), Rēzeknes internātskola (1956–1987), un pēc tam atkal Rēzeknes Pedagoģiskā skola (1987 – 1991). Kopš 1991. gada te darbojas Rēzeknes Skolotāju institūts, kas 1995. gadā tiek iekļauts Rēzeknes Augstskolas sastāvā kā Rēzeknes Augstskolas Pedagoģiskā fakultāte, bet patstāvīga augstākās izglītības iestāde atdzimst Latvijas trešās atmodas laikā.

Rēzeknes Augstskola ir veidota uz Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes filiāļu bāzes. 1990.gada 1.septembrī Rēzeknes pedagoģiskās skolas telpās studijas uzsāka pirmie Latvijas Universitātes Latgales filiāles 100 studenti divos studiju virzienos – ekonomikā un filoloģijā. 1992.gada 28.augustā 1.pasaules latgaliešu kongress pieņēma rezolūciju, kurā prioritārs reģiona, kā arī visas valsts uzdevums bija izglītības sistēmas sakārtošana, tā ietvaros – arī Rēzeknes Augstskolas dibināšana. Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Padomes 1993.gada 12.aprīļa lēmuma Nr.180 "Par Rēzeknes Augstskolas dibināšanu", no 1993.gada 1.jūlija Rēzeknes Augstskola darbojas kā patstāvīga augstākās izglītības iestāde. Rēzeknes Augstskolas Satversme apstiprināta 1994.gada 23.augustā ar Ministru kabineta lēmumu Nr.117 "Par Rēzeknes augstskolas Satversmi".

1998.gada 9.jūnijā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.299 "Par Rēzeknes Augstskolas Satversmes apstiprināšanu" tika apstiprināta Rēzeknes Augstskolas Satversme jaunā redakcijā.

2007.gada 26.aprīlī ar likumu "Par Rēzeknes Augstskolas Satversmi" tika apstiprināta 2006.gada 11.aprīlī Satversmes sapulcē pieņemtā Rēzeknes Augstskolas Satversme.

2012.gada 18.decembrī Satversmes sapulcē pieņemts lēmums par Rēzeknes Augstskolas nosaukuma maiņu uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, vienlaicīgi pieņemta Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Satversme.

Akadēmija ir autonoma izglītības un zinātnes institūcija ar pašpārvaldes tiesībām. Tās autonomija izpaužas tiesībās brīvi izvēlēties Akadēmijas dibinātāja — valsts Ministru kabineta personā — izvirzīto un Augstskolu likumam atbilstošo uzdevumu īstenošanas veidus un formas, kā arī atbildībā par Akadēmijā iegūtās izglītības kvalitāti, mērķtiecīgu un racionālu finanšu un materiālo resursu izmantošanu, demokrātisma principu un augstskolu darbību reglamentējošu likumu un citu normatīvo aktu ievērošanu.

 Akadēmijai ir tiesības izstrādāt un pieņemt Akadēmijas Satversmi, veidot Akadēmijas personālsastāvu, patstāvīgi noteikt studiju programmu saturu un formas, studējošo uzņemšanas noteikumus, zinātniskās pētniecības darba pamatvirzienus, Akadēmijas organizatorisko un pārvaldes struktūru, darba samaksas likmes, kas nav mazākas par Ministru kabineta noteiktajām likmēm, veikt citas darbības, kas nav pretrunā ar Akadēmijas dibinātāja un Augstskolu likumā noteiktajiem Akadēmijas darbības principiem un uzdevumiem.

Akadēmijas darbības mērķis ir dot studējošajiem zinātnes attīstības līmenim un Latvijas kultūras tradīcijām atbilstošu Eiropas izglītības telpā konkurētspējīgu akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību, attīstot reģionālistikas studijas un pētniecību.

Akadēmijas uzdevums ir nodrošināt iespēju iegūt akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību, veikt fundamentālus un lietišķus pētījumus izglītības zinātnes, humanitāro zinātņu un mākslas, sociālo zinātņu, informācijas un komunikācijas zinātņu, inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības, pakalpojumu tematiskajās grupās.

Akadēmija nodrošina studiju, pētniecības darba un mākslinieciskās jaunrades brīvību, zinātniskās darbības tematikas, virzienu un mācību metožu brīvu izvēli.

Zinātniskā pētniecība tiek veikta saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu un Akadēmijas Senāta apstiprināto nolikumu par zinātnisko darbību Akadēmijā.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@ru.lv