Uzņemšana 2017
RTA piedāvātās studiju programmas     Budžeta vietas     Uzņemšanas komisijas darba laiks     Uzņemšanas noteikumi     Studiju maksas atlaides     RTA brošūra

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola īsteno STEM (science, techology, engineering and mathematics) virziena programmu, veidojot skolēniem prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivējot mūžizglītībai un apzinātai karjerai inženierzinātņu / tehnoloģiju jomā, kā arī nodrošinot augstu normatīvajos aktos paredzēto mācību sasniegumu līmeni valsts pārbaudes darbos.

PDF AUSTRUMLATVIJAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

WORD Lēmums par licences izsniegšanu vispārējās izglītības programmas īstenošanai

WORD LICENCE

PDF IZGLĪTĪBAS IESTĀDES AKREDITĀCIJAS LAPA

PDF IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS LAPA

RA ir otrā valsts augstskola, kas nolēmusi dibināt pati savu studentu kalvi. Jau pavasarī Inženierzinātņu vidusskolu izveidoja Rīgas Tehniskā universitāte (RTU). Tobrīd vēl nebija mainīts Izglītības likums, kas nu skaidri atļauj valsts augstskolām dibināt savas izglītības iestādes. Kamēr RTU uzsvēra, ka savu vidusskolu finansē no ziedojumiem un cita finansējuma, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas direktora pienākumu izpildītājs Aivars Vilk­aste atzīst: viņa vadītā izglītības iestāde pretendēs arī uz valsts finansējumu vispār­izglītojošām skolām.

A. Vilkaste stāsta: par nepieciešamību dibināt pašiem savu vidusskolu RA spriests jau piecus gadus, jo bijis redzams, ka vidusskolu absolventi bieži vien nav spējīgi no pirmā studiju gada pilnvērtīgi studēt programmās, kas saistītas ar inženierzinātnēm, metālapstrādi, informācijas tehnoloģijām u. c.

Tāpēc nolemts dibināt vidusskolu, kurā sevišķa vērība tiks pievērsta matemātikai, fizikai, ķīmijai, tehniskajai rasēšanai, informātikai, arī svešvalodām.

Skola tiks izvietota RA ēkā, kurā iepriekš atradās viena no fakultātēm un rektorāts. Taču fizikas un ķīmijas stundas notiks Inženieru fakultātē, izmantojot modernākās iekārtas un tehnoloģijas. Informācijas tehnoloģiju centrā notiks pro­grammēšanas un informātikas stundas. Tehnoloģiju vidusskolas skolēni augstskolas infrastruktūru varēs izmantot, arī izstrādājot savus pētnieciskos darbus. Mācību laikā liels uzsvars būšot uz skolēnu iesaisti dažādos projektos, darba grupās, praksi. A. Vilkaste sola, ka skolēniem būs iespēja gūt pieredzi arī ārvalstu augstskolās, ar ko RA ir sadarbība.

Skolēniem, kuri nedzīvo Rēzeknē, būs iespēja dzīvot RA dienesta viesnīcā.

Daļa skolotāju vidusskolai izraudzīti no augstskolas pasniedzēju vidus. “Tomēr darbs ar studentiem atšķiras no darba ar skolēniem, tāpēc meklēsim arī skolotājus, kam bijuši labi panākumi tieši darbā ar vidusskolēniem,” teic A. Vilkaste.

“Protams, ne jau visi Tehnoloģiju vidusskolas absolventi paliks studēt Rēzeknes Augstskolā, tomēr ceram, ka daļa no viņiem pie mums studēs un pēc tam Latgalē ne tikai strādās, bet arī dibinās paši savus uzņēmumus un dos darbu citiem,” cerību pauž A. Vilkaste.

FAKTI

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola skolēnus gatava uzņemt 10., 11. un 12. klasē.

Pretendējot uz mācībām 10. klasē, jāiesniedz: pieteikums, ko aizpilda uz vietas, apliecības par pamatizglītību kopija, sekmju izraksta kopija. Pretendējot uz mācībām 11. un 12. klasē, jāiesniedz: pieteikums, ko aizpilda uz vietas, 10. vai 11. klases liecības kopija.

Plašāku informāciju var saņemt, zvanot pa tālruni 26648445.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@rta.lv