Zinātniskās konferences

Starptautiskā studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference „Indivīds. Sabiedrība. Valsts

Starptautiskā studentu zinātniskā konference „Mēs laikā, telpā, attīstībā” 16.05.2015.

Studējošo rakstu krājums

Mēs laikā, telpā, attīstībā. Studentu zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2013., ISBN 978-9984-114-6

Virzienā iesaistīto docētāju jaunākās monogrāfijas

Virziena docētāju zinātniskās publikācijas Latvijas u.c. valstu augstskolu konferenču rakstu krājumos

Nozīmīgākās publikācijas 2014./2015. studiju gadā

 Zinātniskās publikācijas periodikā, kas ir iekļauta starptautiski pieejamās datubāzēs: A&HCI, SSCI vai nozaru vadošajās datubāzēs (Thomson Reuters Web of science, SCOPUS, ERIH)

Apele, D. (2017). „PABLO PIKASO RADOŠĀ IETEKME LATVIJAS MĀKSLINIEKU DARBOS” (pp. 15-26). Proceedings of the International Scientific Conference. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION Volume IV, Rēzekne. Thomson Reuters Web of Science

Malahovskis V. The factors Forming Religious (Catholic) Identity: the Example of Latgale in Historical Context. Logos (No. 91). A Journal of Religion, Philosophy, Comperative Cultural Studies and Art. Vilnius, Lithuania, pp.132–141; THOMSON ISI Arts and Humanities Citation Index.

Murinska-Gaile, S., Hadzialic, S. (2017). Development of critical thinking skills: comparative analysis of media literacy level in Bosnia and Herzegovina and Latvia. Society. Integration. Education. Proceeding of the Scientific Conference. Volume II, May 26-27. Rezekne: Rezekne Academy of Technologies, p. 5

Čakša, V.(2017) Mutvārdu liecības par vēstures studijām Rēzeknes Augstskolas darbības sākumā Sabiedrība. Integrācija. Izglītība IV, 29.-38.lpp.; pieejams Thomson Reuters Web of Science vai SCOPUS bāzēs

Narica, L. Lazov, A. Teilans, P. Grabusts, E. Teirumnieks, P. Cacivkins, „ Method for Color Laser Marking Process Optimization with the use of Genetic Algorithms”. Proceedings of the 11th International Conference „Environment.Technology.Resources”, Rezekne,June,15-17, 2017, Vol.2., P.101-106. [ISSN 1691-5402] Scopus http://dx.doi.org/10.17770/etr2017vol2.2607

Mietule I., Klodane A., Beinaroviča-Litvinova, I. (2017) Systems of company’s financial crisis diagnostics. Proceedings of the international scientific conference. Vol.4. Rezekne Academy of Technologies. 246.-256., data base Thomson Reuters ISI Web of ScienceKnowledge http://www.webofknowledge.com/

Mietule I., Skeruviene V., Ubrežiova I., Znotiņa D. Legal and financial work aspects of academic staff in Lithuania, Slovakia And Latvia. Akadēmiskā personāla darba tiesiskie un finanšu aspekti Lietuvā, Slovākijā un Latvijā.//SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. IV daļa, 2016.gada 27.-28.maijs. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016. 544 lpp. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV, May 27th-28th, 2016. Rezekne: Rezeknes Academy of Technologies, 2016. pp.391-399P.

Mietule I., Zvaigzne A., Čerpinska A. (2016) Assessment of the Activity of Residents and Economic Growth in the LAG Territory. In: Proceeding of the International Scientific Conference: Society. Integration. Education., Vol.IV, Rezekne: RTA, pp. 400-410. ISSN 2256-0637http://journals.ru.lv/index.php/SIE /article/view/1563 Ind. ISI Web of Science http://ip-science.thomsonreuters.com/,

Zorins, A., Grabusts, P. (2017). Latvian Sign Language Recognition Classification Possibilities”. Proceedings of the 11th International Conference „Environment.Technology.Resources”, Rezekne,June,15-17, 2017, Vol.2., P.185-188. [ISSN 1691-5402] Scopus  http://dx.doi.org/10.17770/etr2017vol2.265

Grabusts, P. otential Function Method Approach to Pattern Recognition Applications”. Proceedings of the 11th International Conference „Environment.Technology.Resources”, Rezekne,June,15-17, 2017, Vol.2., P.30-35. [ISSN 1691-5402] Scopus http://dx.doi.org/10.17770/etr2017vol2.2512

Zorins, P.Grabusts „ Latvian Sign Language Recognition Classification Possibilities”. Proceedings of the 11th International Conference „Environment.Technology.Resources”, Rezekne,June,15-17, 2017, Vol.2., P.185-188. [ISSN 1691-5402] Scopus http://dx.doi.org/10.17770/etr2017vol2.2653

Žubule, Ē., P.Grabusts, L.Kavale Creation of Innovative Approach for Study of the National Fiscal Space”. Proceedings of the 11th International Conference „Environment.Technology.Resources”, Rezekne,June,15-17, 2017, Vol.2., P.189-195. [ISSN 1691-5402]  Scopus http://dx.doi.org/10.17770/etr2017vol2.2574

 Žubule, Ē, Grabusts, P., Kavale, L. (2017). Creation of Innovative Approach for Study of the National Fiscal Space”. Proceedings of the 11th International Conference „Environment.Technology.Resources”, Rezekne,June,15-17, 2017, Vol.2., P.189-195. [ISSN 1691-5402] Scopus http://dx.doi.org/10.17770/etr2017vol2.2574

Grabusts, Simulation Modelling Possibilities in Teaching Economic Processes. Proceedings of the International scientific Conference „Society.Integration.Education”, Rezekne,May,26-27, 2017, Vol.3., P.463-471. [ISSN 1691-5887] Web of Science http://dx.doi.org/10.17770/sie2017vol3.2435

Grabusts, J. Musatovs, Shortest Path Determination between Educational Institutions of Rezekne Municipality. Proceedings of the International scientific Conference „Society.Integration.Education”, Rezekne,May,26-27, 2017, Vol.3., P.451-462. [ISSN 1691-5887] Web of Science http://dx.doi.org/10.17770/sie2017vol3.2386

Narica, P., Lazov, L., Teilans, A., Grabusts, P., Teirumnieks, E., Cacivkins, P. (2017). Method for Color Laser Marking Process Optimization with the use of Genetic Algorithms. Proceedings of the 11th International Conference „Environment.Technology.Resources”, Rezekne, June,15-17, 2017, Vol.2., P.101-106. [ISSN 1691-5402]  Scopus  http://dx.doi.org/10.17770/etr2017vol2.2607

Zvaigzne, A., Kotane, I. (2017). Spread and control of Sosnowsky's hogweed in Rezekne municipality.  Economic Science for Rural Development. Proceedings of the International Scientific Conference, Jelgava, Iss.44,  p. 219-225. http://www.esaf.llu.lv/sites/esaf/files/files/lapas/Krajums_Nr_44_02062017.pdf

Kotāne, I., Zvaigzne, A. (2017). Iedzīvotāju informētība par Sosnovska latvāņa kaitīgumu Rēzeknes novadā./ Population Awareness of the Harmfulness of Sosnowsky’s Hogweed in Rezekne Municipality. Proceedings of the International Scientific Conference. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Vol.IV, May 27th-28th, 2017. Rezekne: Rezeknes Academy of Technologies,  p.281.-291. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2017vol4.2329

Mežaka A., Zvaigzne A., Tripāne E. (2016) Heracleum sosnowskyi Manden. Monitoring in protected areas – a case study in Rēzekne municipality, Latvia. Acta Biol. Univ. Daugavp., 16 (2): 181– 189. http://sciences.lv/zinatniskie-izdevumi/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis-volume-16-no-2/

Saulaja I., Zvaigzne A., Mietule I. (2016) Labour Costs and Productivity in Latvia. In: Economics Science for Rural Development: Integrated and Sustainable Regional Development, Production and Co-operation in Agriculture. Nr. 42. Jelgava: LLU, pp. 150-156. ISSN 1691-3078.http://llufb.llu.lv/conference/economic_science_rural/2016/Latvia_ESRD_42_2016-150-156.pdf

Mietule I., Zvaigzne A., Čerpinska A. (2016) Assessment of the Activity of Residents and Economic Growth in the LAG Territory. In: Proceeding of the International Scientific Conference: Society. Integration. Education., Vol.IV, Rezekne: RTA, pp. 400-410. ISSN 2256-0637

 Žubule, Ē., Puzule, A. (2017). State Fiscal Space Research Formation in the Context of Sustinaible Development. 11th International Scientific Conference Society, Integration, Education, 4, pp. 445-455.
      

Puzule, A., Žubule, Ē. (2017). Assessment of Taxation as a Fiscal Policy Instrument. 11th International Scientific Conference Society, Integration, Education, 4, pp. 342-352.

Žubule Ē., Puzule A. (2017). State Fiscal Space Research Formation in the Context of Sustinaible Development. 11th International Scientific Conference Society, Integration, Education, 4, pp. 445-455. data base Thomson Reuters ISI Web of ScienceKnowledge http://www.webofknowledge.com/

Senkāne, O. Two versions of J.W. Goethe’s Immortal Jew or how the immortal surpasses the Jew. LU Reliģiski filozofiski raksti. XXII sējums. Rīga: LU FSI, 2017. 44.-69.  SCOPUS. ISSN 1407-1908.

Strode, A., Irbīte, A. (2017). Possibility of the usage of the visual research methods within the design education. Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 4.sēj. (64.-75.lpp.). Rēzekne: RA izdevniecība. Izdevums iekļauts Thomson Reuters Web of Knowledge ISI Conference Proceedings datu bāzē http://www.isiwebof knowledge.com. Elektroniski raksts pieejams: http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/2319/2423

Strode, Z., Strode, A. (2017). Mobilo telefonu lietošanas paradumi pieaugušo vidū. Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 3.sējums (418.-428.lpp.). Rēzekne: RA izdevniecība. Izdevums iekļauts Thomson Reuters Web of Knowledge ISI Conference Proceedings datu bāzē http://www.isiwebof knowledge.com. Elektroniski raksts pieejams: http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/2419/2429

Strode, A., Irbite, A. (2016). Design thinking models in design research and education. Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. IV daļa (488.-500.lpp.). Rēzekne: RA izdevniecība. ISBN 978-9984-44-064-4, ISSN 1691-5887. Izdevums iekļauts Thomson Reuters Web of Knowledge ISI Conference Proceedings datu bāzē http://www.isiwebof knowledge.com

Zinātniskās publikācijas, kas ir atrodamas anonīmi recenzētos un starptautiski pieejamās datubāzēs iekļautos zinātniskos izdevumos (Web of Knowledge, EBSCO, Index–Copernicus) vai atrodas ASV Kongresa bibliotēkas katalogos

Čakša, V. (2017) Theme of the paper Archival Documents and Oral History Sources on the Rezekne Music Secondary School Managed by Janis Usitis (1956–1959). Iesniegts publicēšanai ž. Music Science Today: the permanent and the changeable (Index–Copernicus)

Zorins A., Grabusts P. Review of Data Preprocessing Methods for Sign Language Recognition Systems based on Artificial Neural Networks. International Scientific Journal of Riga Technical University, vol. “Information Technology and Management Science”, December, 2016, vol. 19, pp. 98–103 https://www.degruyter.com/view/j/itms (EBSCO)

Grabusts, P. (2017), Potential Function Method Approach to Pattern Recognition Applications”. Proceedings of the 11th International Conference „Environment.Technology.Resources”, Rezekne,June,15-17, 2017, Vol.2., P.30-35. [ISSN 1691-5402] Scopus http://dx.doi.org/10.17770/etr2017vol2.2512

Grabusts, P. (2017). Simulation Modelling Possibilities in Teaching Economic Processes”. Proceedings of the International scientific Conference „Society.Integration.Education”, Rezekne,May,26-27, 2017, Vol.3., P.463-471. [ISSN 1691-5887] Web of Science http://dx.doi.org/10.17770/sie2017vol3.2435

Grabusts, P., Musatovs, J. (2017). Optimal route detection between educational institutions of Rezekne municipality. Latgale National Economy Research, Journal of Social Sciences No. 1(9), Rezekne.

Grabusts, P., Musatovs, J. (2017). Shortest Path Determination between Educational Institutions of Rezekne Municipality. Proceedings of the International scientific Conference „Society.Integration.Education”, Rezekne, May,26-27, 2017, Vol.3., P.451-462. [ISSN 1691-5887]  Web of Science http://dx.doi.org/10.17770/sie2017vol3.2386

Иванов А. Архивоведческий подход в комплексном изучении исторических источников: принцип «первоначальной упорядоченности» и реконструкция комплексов архивных документов. Vēsture: Avoti un cilvēki: Humanitārās fakultātes XXVI starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XX = Proceedings of the 26th International Scientific Readings of the Faculty of Humanities. History XX / Daugavpils Universitāte; atb. red. I. Saleniece. Daugavpils: Saule, 2017. 121.-132. lpp. ISSN 1691-9297. 0,65 autorloksnes. Turpinājumizdevums „Vēsture: Avoti un cilvēki” iekļauts starptautiskajā datu bāzē EBSCO. Pieejams arī Internetā : https://du.lv/wp-content/uploads/2016/01/Vesture_XX_2017_tirraksts-1.pdf (25. 04. 2017).

Ivanovs, A. [Interneta publikācija. Referātu/ publisko lekciju prezentācijas. École pratique des Hautes Études, Sorbonne, Parīze, Francija. Publicēts Internetā 02. 2017]. Sk. : EA 7347 Histara: Histoire de l’art, des représentations et de l’administration dans l’Europe moderne et contemporaine. Professeurs invités par Pierre Gonneau: Année universitaire 2015/2016 : Aleksandrs Ivanovs, professeur à l’Université de Daugavpils, Lettonie. http://equipe-histara-ephe.fr/professeurs-invites (25. 04. 2017)

Ivanovs, A. Conférence 1 : Les actes vieux-russes des anciennes archives de la Municipalité de Riga   I. Histoire d’un fonds. 3,5 Mb. http://equipe-histara-ephe.fr/wp-content/uploads/2015/04/Ivanov-Conf%C3%A9rence-1-4.pdf (25. 04. 2017).

Ivanovs, A. Conférence 2 : Les actes vieux-russes des anciennes archives de la Municipalité de Riga   II. Recherches et publications. 4,1 Mb. http://equipe-histara-ephe.fr/wp-content/uploads/2015/04/Ivanov-Conf%C3%A9rence-2.pdf (25. 04. 2017).

Ivanovs, A. Conférence 3 : Les actes vieux-russes des anciennes archives de la Municipalité de Riga   III. Approches méthodologiques pour leur étude et leur publication. 2,1 Mb. http://equipe-histara-ephe.fr/wp-content/uploads/2015/04/Ivanov-Conf%C3%A9rence-3.pdf (25. 04. 2017).

Ivanovs, A. Conférence 4 : Les technologies informatiques modernes dans l’édition et l’étude approfondie des actes vieux-russes. 8,5 Mb. http://equipe-histara-ephe.fr/wp-content/uploads/2015/04/Ivanov-Conf%C3%A9rence4.pdf (25. 04. 2017).

Кузнецов А. М., Иванов А. С. Договор Новгорода с Готским берегом и немецкими городами о мире и торговле 1259–1263 гг. с приложением копии новгородской договорной грамоты с Готским берегом и немецкими городами 1191–1192 гг. В кн.: Новгородика – 2015: Материалы V международной научной конференции 24–25 сентября 2015 г. Ч. 2 / Сост.: Е. В. Торопова и др. Великий Новгород: Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, 2016. С. 376–396. 1,2 autorloksnes. Datu bāze: РИНЦ. Izdevums pieejams eLibrary.ru (РИНЦ datu bāzē): https://elibrary.ru/item.asp?id=29336012; https://elibrary.ru/download/elibrary_29336128_57841012.pdf – raksts PDF-formātā (27.10.2017).

Иванов А. С., Варфоломеев А. Г. Представление метаинформации об актовых источниках в семантической сети: AttemptoControlledEnglish (ACE). В кн.: El’Manuscript–2016: Rašytinis palikimas ir informacinės technologijos. VI tarptautinė mokslinė konferencija, Vilnius, 2016 m. rugpjūčio 22–28 d. Pranešimai / ats. red. V. Baranovas, Т. Timčenko.. Vilnius; Iževskas, 2016. S. 94–98. 0,25 autorloksnes. Pieejams internetā: https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/a5320149-c1e5-4c3c-a10e 0551b4328a70?lang=ENG; http://docplayer.ru/41625719-El-manuscript-konferencijos-medziaga-conference-material-material-konferencii.html; http://www.elib.grsu.by/katalog/568562pdf.pdf?d=true (25. 04. 2017).

Иванов А., Сомс Х., подготовили. Резолюция Латгальского конгресса, состоявшегося в городе Режице Витебской губернии 26 и 27 апреля (9 – 10 мая) 1917 года. [Interneta publikācija, 2017]: Latvija 100. Es esmu Latvija. http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/latgales_kongress_ru.pdf ; http://www.mk.gov.lv/ru/content/stoletie (25. 04. 2017).

Ivanovs, A., Varfolomeyev, A. Service-Oriented Architecture of Intelligent Environment for Historical Records Studies. [ICTE 2016, December 2016, Riga, Latvia] Procedia Computer Science. 104 (Elsevier, 2017 ): 57–64. doi: 10.1016/j.procs.2017.01.062. Datu bāzes: SCOPUS, Web of Science, Science Direct. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050917300637 (25. 04. 2017).

Ivanovs, A. Memuāru arheogrāfija: Jūliusa Dēringa atmiņas. Latvijas Arhīvi, 2016. Nr. 3/4: 201-208. 0,6 autorloksnes. ISSN 1407-2270. – Rec. ad op.: Dērings, J. Ko es nekad negribētu aizmirst jeb atmiņas no manas dzīves. Rīga: LNA, 2016. (Vēstures Avoti, VIII sēj.); Döring, J. Was ich nicht gern vergeßen möchte oder Erinnerungen aus meinem Leben. Riga: Lettisches Nationalarchiv, 2016. (Historische Quellen, Bd. VIII). http://www.latvijasarhivi.lv/index.php?&198

Ivanovs, A. Les sources russes médiévales aux Archives historiques d’État de Lettonie: histoire des collections, publications et perspectives d’études. Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences historiques et philologiques. Résumés des conférences et travaux. Paris: À la Sorbonne, 148 (2017): 220–225. 0,55 autorloksnes. ISSN 0766-0677 (papīra izdevums). ISSN 1969-6310 (elektroniskais izdevums): mis en ligne le 25 septembre 2017. URL: http://ashp.revues.org/1961 Iekļauts datu bāzē „Persée”: http://www.persee.fr/; http://www.persee.fr/collection/ephe (27.10. 2017).

Ivanovs, A. Starpkultūru vēstures netieši „liecinieki”: rakstāmpapīrs un tā ūdenszīmes Rīgas rātes arhīvā 14.–16. gadsimtā. Grām.: Starpkultūru vēsture Latvijas arhīvu dokumentos. Latvijas Valsts vēstures arhīva Zinātniskie lasījumi. III / Galv. red. V. Pētersone. Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, 2017. 11.–43. lpp. ISBN 978-9984-836-06-5. 1,7 autorloksnes.

Malahovskis, V. Diskursīvais nošķīrums „latgalieši–baltieši“ nacionālkonservatīvajā latviešu presē (1920–1934). XXVI starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture: avoti un cilvēki. Daugavpils: DU apg. Saule. 2017. 217.–224., EBSCO.

Murinska-Gaile, S. (2016). Vizuālā un tekstuālā komunikācija pilsētas svētku afišās. Komparatīvistikas almanahs. Svētku fenomens kultūrā. Daugavpils Universitāte: apgāds „Saule”, Nr. 9 (38). 246-268. EBSCO

Larionovs A., Murinska S., Zvaigzne A. (2017). Examination of the Features of Latvian Social Networks for Ensuring Competitiveness. In: Latgale National economy research, Rezekne Academy of Technologies, Faculty of Economics and Business Management, Research Institute for Regional Studies No1 (9). ISSN 1691-5828, p.45-54.http://www.rta.lv/uploads/source/content_LV/zinatne/REGI/izdevum/Latgales%20Tautsaimniecibas%20petijumi/Journal_No1(9).pdf, EBSCOHost Academic Search Complete http://search.ebscohost.com

Kļavinska, A. (2016)Vietvārdi baltu frazeoloģijā: starptautiska, nacionāla un lokāla rakstura kultūras zīmes. Via Latgalica. Humanitāro zinātņu žurnāls, 7. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 92-105. Pieejams:http://journals.ru.lv/index.php/LATG/article/view/1213

Opincāne, M. (2017) The Reflection of English Character in William Shakespeareís Writing Daugavpils University Faculty of Humanities, Daugavpils University Institute of Humanities and Social Sciences Human in Literature and Culture: Interdisciplinary Perspective, Comparative Studies Vol. VII Daugavpils University  7 lpp. , 2017, EBSCO, ISSN 2255- 9388.

Kļavinska, A. (2016) Vietvārda Rīga funkcionālā semantika latviešu frazeoloģijā. Valoda – 2016. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, 257-265.

Kļavinska, A. (2016) Etnogrāfisku grupu nosaukumi “Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcā” Via Latgalica. Humanitāro zinātņu žurnāls, 8. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 66-79. Pieejams: journals.ru.lv/index.php/LATG/article/download/2234/2256

Pošeiko, S. (2016). „Mīli savu tuvāko!”– Ar mīlestības svētkiem jeb praidu saistītie teksti un konteksti publiskajā telpā. Komparatīvistikas almanahs. Svētku fenomens kultūrā./Journal of comparative studies. Phenomen of festival in culture. 293–319. EBSCO

Pošeiko, S. (2016). Daugavpils 20. gs. 20.–30. g. preses reklāminformācija lingvistiskās ainavas kontekstā. Humanitāro zinātņu žurnāls Via Latgalica VII. 40.–63. lpp. EBSCO.

Pošeiko, S. (2016). Grāmatas rakstīšana kā literāra genogramma Mikolaja Ložiņska darbā „Grāmata”. Kultūras studijas. EBSCO. 195.–211. lpp.

Pošeiko, S. (2016). Images of Women in the Semiotic Landscape of the Baltic states. Miscellanea Anthropologica et Sociologica. Rethinking genders, rethinking migration. Vol.17. No 3. EBSCO. 111–128. http://maes-online.com/abstracted.php?level=4&id_issue=886578&dz=s6

Znotina D., Igavens M. A Study of Local Artisan and Craftsman Market Operation in Rezekne. Latgale National Economy research. Journal of Social Sciences No. 1 (9). Rezekne: Rezekne Academy of Technologies, 2017. pp. 153-165 (Žurnāls iekļauts Index Copernicus un EBSCO zinātnisko izdevumu datu bāzē)

Viskers E., Znotina D. Assesment of Opportunities for Development of Accomodation Services in Rezekne City. Latgale National Economy research. Journal of Social Sciences No. 1 (9). Rezekne: Rezekne Academy of Technologies, 2017. pp. 130-138 (Žurnāls iekļauts Index Copernicus un EBSCO zinātnisko izdevumu datu bāzē)

Bride D., Zvaigzne A. (2016) Electricity market development in Latvia.In: Latgale National economy research, Rezekne Academy of Technologies, Faculty of Economics and Business Management, Research Institute for Regional Studies No1 (8) pp.5-19. ISSN 1691-5828

Zvaigzne A., Kotane  I., Mezaka A. (2016) Evaluation of Control Methods for Sosnowsky's Hogweed Heracleum sosnowskyi in Rezekne Municipality: The Results of a Survey of Experts. In: Latgale National economy research, Rezekne Academy of Technologies, Faculty of Economics and Business Management, Research Institute for Regional Studies No1 (8) pp.125-134. ISSN 1691-5828

Zvaigzne A., Kotane I. (2017). Spread and control of Sosnowsky's hogweed in Rezekne municipality.  Economic Science for Rural Development. Proceedings of the International Scientific Conference, Jelgava, Iss.44,        p. 219-225. http://www.esaf.llu.lv/sites/esaf/files/files/lapas/Krajums_Nr_44_02062017.pdf

Mežaka A., Zvaigzne A., Tripāne E. (2016) Heracleum sosnowskyi Manden. Monitoring in protected areas – a case study in Rēzekne municipality, Latvia. Acta Biol. Univ. Daugavp., 16 (2): 181– 189., http://sciences.lv/zinatniskie-izdevumi/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis-volume-16-no-2/ Ind. Web of Science http://ip-science.thomsonreuters

Zvaigzne A., Kotane I., Mezaka A. (2016) Evaluation of Control Methods for Sosnowsky's Hogweed Heracleum sosnowskyi in Rezekne Municipality: The Results of a Survey of Experts. In: Latgale National economy research, Rezekne Academy of Technologies, Faculty of Economics and Business Management, Research Institute for Regional Studies No1 (8) pp.125-134. ISSN 1691-5828. https://www.researchgate.net/publication/309393366, Ind. EBSCOHost Academic Search Complete http://search.ebscohost. com/

Strode, A., Irbite, A. (2016). The strategies of user positive experience formation at developing interior projects in design education. Scientific Materials of  9th International Conference “PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC” (pp. 40-51). Daugavpils

 Raksti citos recenzētos zinātniskos izdevumos un konferenču rakstu krājumos:

Apele, D. „KINO LOMA PADOMJU PROPAGANDĀ UN STAĻINA LAIKA KINOTEĀTRU ĒKU APSKATS”. Māksla un mūzika kultūras diskursā. V starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Rēzekne. Latvija. 01., 02. 12. 2016.g. 99.-107.lpp. Rēzekne: RTA izdevniecība. ISBN 2256-022X 2016.g.

Apele, D., Ignatoviča, A. „APĢĒRBA AUDUMA GRAFIKAS DIZAINS KĀ TĒLA VEIDOŠANAS SASTĀVDAĻA”. Māksla un mūzika kultūras diskursā. V starptautiskās  zinātniski praktiskās konferences materiāli. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Rēzekne. Latvija. 01., 02. 12. 2016.g. 108.-117.lpp. Rēzekne: RTA izdevniecība. ISBN 2256-022X 2016.g.

Apele, D., Dundure, I. „MĀKSLAS VĒRTĪBAS MUZEJOS UN TO PIEEJAMĪBA CILVĒKIEM AR REDZES TRAUCĒJUMIEM”. Māksla un mūzika kultūras diskursā. V starptautiskās  zinātniski praktiskās konferences materiāli. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Rēzekne. Latvija. 01., 02. 12. 2016.g. 33.-43.lpp. Rēzekne: RTA izdevniecība. ISBN 2256-022X 2016.g.

Apele, D., Ūzuleņa, K. „DEKONSTRUKTĪVISMA INTERJERA STILA ELEMENTU INTEGRĀCIJA STARPKARU POSMA ĒKAS ARHITEKTŪRĀ” Māksla un mūzika kultūras diskursā. V starptautiskās  zinātniski praktiskās konferences materiāli. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Rēzekne. Latvija. 01., 02. 12. 2016.g. 209.-218.lpp. Rēzekne: RTA izdevniecība. ISBN 2256-022X 2016.g.

Čakša, V. (2016) Rēzeknes bērnu mūzikas skola (1949.-1956): mācību iestādes ikdiena un funkcijas komunikācijā ar sabiedrību. Māksla un mūzika kultūras diskursā: V starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. Rēzekne: RTA, 53.– 63.lpp.

Čakša, V. (2017). Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas vēsturnieku pētījumi par ebrejiem. Iesniegts publicēšanai krājumā Ebreji mainīgajā pasaulē IX,  publicēts LU Jūdaikas studiju centra mājaslapā www.lu.lv/jsc/

Čakša, V., Brīvere, I. (2017) Отрожение Февральской революции на и  историю латвийского региона – Латгалии. Сборник статей Международной научной конференции «Великая Российская революция 1917 года в истории и судьбах народов и регионов России, Беларуси, Европы и мира в контесте исторических реалий XX – начала XXI веков» Материалы международной научной конференции Витебск–Псков 27 февраля – 3 марта 2017 года. Витебск ИГУ имени П.М. Машерова, 2017,  с. 194–198

Dimants, A. (2016). Latvijas sabiedriskie mediji mediju politikas krustcelēs. Akadēmiskā Dzīve, Nr. 52, 72. - 86. lpp.

Dimants, A. (2016). Par liberālo demokrātiju kā atslēgu Latvijas valsts ilgtspējai. Akadēmiskā Dzīve, Nr. 52, 111. - 113. lpp.

Dimants, Ainārs (2017). Gada grāmata Latvijas komunikācijas zinātnē [Recenzija par Intas Brikšes grāmatu Komunikācija. Mediji. Universitāte]. http://lv.ejo-online.eu/4291/galvenais-raksts/gada-gramata-latvijas-komunikacijas-zinatne (09.01.)

Dimants, A. (2017). Komunikācijas ābeces patiesība: plašsaziņas medijiem jālieto mērķauditorijas valoda. http://lv.ejo-online.eu/4386/mediji-un-politika/komunikacijas-abeces-patiesiba-plassazinas-medijiem-jalieto-merkauditorijas-valoda (06.03.)

Dimants, A. (2017). Latvians Trust Magazines More Than Newspapers. http://en.ejo.ch/media-politics/latvians-trust-magazines-more-than-newspapers (04.04.)

Dimants, A. (2017).Latvian media system as a clientelistic model. No: The Baltic states at 99: Past, Present and Future: The 12th Conference on Baltic Studies in Europe: University of Latvia, Riga, Latvia, 19 - 21 June: Communication and media studies 1-2: Abstracts, p. 5 [USB Book of Abstracts]

Dimants, A. (2017). Ziemeļvalstīm raksturīgā TV subtitrēšana divu Saeimu atvilktnē. http://lv.ejo-online.eu/4910/mediji-un-politika/ziemelvalstim-raksturiga-tv-subtitresana-divu-saeimu-atvilktne (21.06.)

Dimants, A. (2017).Radu, Raluca et al. (co-authors) Europe’s Public Service Media: No Common Strategy. http://en.ejo.ch/media-economics/europes-public-service-media-no-common-strategy (14.08.)

Grabusts, P. (2017). Ontology-based risk analysis system concept”, Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS 2017), Minsk, Belarus, February 16-18, pp. 341-346.

Grabusts, P., Musatovs, J. (2016). The Application of Simulated Annealing Method for Solving Travelling Salesman Problem. Publishing Institution of the University of Zilina

Deneva, H., Lazov, L., Grabusts, P., Kangro, I., Narica, P. (2017). Simulation Models to Optimization of Laser Cutting Process, Annual University Conference National Military University "Vasil Levski", Proceedings of the annual university conference, 1-2 June 2017, Veliko Tarnovo, Publishing complex of NMU “V. Levski ", Veliko Tarnovo (Bulgaria), pp. 684-694,ISSN 2367-7481.

Lazdiņa, S., Marten, H.F. (2016). Latgalian in Latvia: How a minority language community gains voice during societal negotiations about the status of two major languages. Pütz, Martin;Mundt, Neele (eds.). Vanishing Languages in Context. Lang, Peter GmbH, 195.-222.lpp.

Marten, H.,F., Lazdiņa, S. (2016). Die Analyse von Linguistic Landscapes im Kontext des Verhältnisses von Sprache und Migration. Ronny Beckert/Stefaniya Ptashnyk/Patrick Wolf-Farré /Matthias Woln (eds.). Gegenwärtige Sprachkontakte im Kontext der Migration. Universitätsverlag Winter Heidelberg, pp 77-98

Lazdiņa, S., Pošeiko S. (2016). “Lai varētu vairāk ieinteresēt skolēnus mācību darbā, lai pašai būtu interesantāk strādāt” – kā saglabāt un mācīt valodas e-gadsimtā? D.Laiveniece (red.). Valodu apguve: problēmas un perspektīva. 12. zinātnisko rakstu krājums. Liepāja: LiePA, 84.-104.lpp.

Deneva, L. Lazov, P. Grabusts, I. Kangro, P. Narica, “Simulation Models to Optimization of Laser Cutting Process”, Annual University Conference National Military University "Vasil Levski", Proceedings of the annual university conference, 1-2 June 2017, Veliko Tarnovo, Publishing complex of NMU “V. Levski ", Veliko Tarnovo (Bulgaria), pp. 684-694,ISSN 2367-7481.

Grabusts, “Ontology-based risk analysis system concept”, Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS 2017), Minsk, Belarus, February 16-18, pp. 341-346.

Mietule, I., Znotiņa, D. The role of higher education institutions in cooperation with the labour market: challenges and opportunities (Latvia’s case). Экономическая теория в ХХІ веке: поиск эффективных механизмов хозяйствования: материалы II Междунар. науч.-практ.конф., Полоцк, 20–21 окт. 2016 г.: в 2 ч. / Полоц. гос. ун-т; под ред. И. В. Зеньковой. – Новополоцк: ПГУ, 2016. – Ч. 2. 152 -157 с.

Kotane, I., Znotina, D. Development tendencies of electronic commerce in small and medium sized enterprises. Case of Latvia and Poland. Scientific Journal of Polonia University, [S.l.], v. 20, n. 1, p. 32-40, jan. 2017. ISSN 2543-8204.

Litavniece, L., Znotiņa, D. Customer behaviour doing online shopping: Latvia’s case. VIDE. TEHNOLOĢIJA. RESURSI: 11.starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli 2017.gada 15.-17. jūnijs. 2. sējums.Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2017. 84.-89.lpp.// ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES: Proceedings of the 11th International Scientific and Practical Conference June 15-17, 2017. Volume II. Rezekne: Rezekne Academy of Technologies, 2017. p 84-89

Opincāne, M. (2016)Poliskā mantojuma atspoguļojums Džozefa Konrada un viņa tēvoča Tadeuša Bobrovska sarakstē. Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds Saule,2016, ISSN 1691-6026

Pošeiko, S. (2016). Latgaliešu rakstu valodas attīstība Latvijā. Valodas situācija Latvijā 2010–2015. Rīga: LVA. 173.–193. lpp.

Pošeiko, S. (2017). “Te tulko jums!” – valodu un valodas pakalpojumu reklāma tulkojumu biroju drukātajos un digitālajos tekstos. Valoda 2017. (Iesniegts publicēšanai, 30 lpp.).

Pošeiko, S. (2017). The Development of the Latgalian written language. The Language Situation in Latvia: 2010–2015. Riga: LVA. 173–189.

Senkāne, O. (2017). Latgales ebreju kapu kultūra semiotiskā aspektā. Ebreju Rēzekne. Rīga: Creative Museum. 179.-197.

Senkāne, O. (2017). Culture of Jewish cemeteries of Latgale in a semiotic aspect. Jewish Rezekne. Riga: Creative Museum.187.-205.

Strode, A., Poševa, D. (2016). Pētījums par Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas korporatīvās identitātes izstrādes nepieciešamību. V starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Māksla un mūzika kultūras diskursā” rakstu krājums (177.-185.lpp). Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. http://journals.ru.lv/index.php/AMCD/article/view/2198/2231

Strode, A., Keiviša, J. (2016). Sarkano ķieģeļu arhitektūras raksturojums 19.gs beigas 20.gs sākumā Latgales pilsētās. V starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Māksla un mūzika kultūras diskursā” rakstu krājums (139.-147.lpp). Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. http://journals.ru.lv/index.php/AMCD/article/view/2195/2227

Strode, A., Sarmule, V. (2016). Aktīvais dizains skolēnu fizisko aktivitāšu nodrošināšanai skolas vidē. V starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Māksla un mūzika kultūras diskursā” rakstu krājums (186.-192.lpp). Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. http://journals.ru.lv/index.php/AMCD/article/view/2201/2232

Kodors, S., Rausis, A., Ratkevics, A., Zvirgzds, J., Teilans, A., Ansone, I. (2017).Real Estate Monitoring System Based on Remote Sensing and Image Recognition Technologies, In Procedia Computer Science, Vol.104, pp.460-467, ISSN 1877-0509, https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.01.160.(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050917301618)

Kotane I., Znotina D. Development tendencies of electronic commerce in small and medium sized enterprises. Case of Latvia and Poland. Scientific Journal of Polonia University, [S.l.], v. 20, n. 1, p. 32-40, jan. 2017. ISSN 2543-8204

Izmaylov Y., Znotina, D., Puriy H. Strategic priorities of Ukraine’s investment and innovation development in modern international economic environment. Scientific Journal of Polonia University, 2017, 24 (2017) nr.5, p. 39-51, ISSN 2543-8204

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv