Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Informācija
Topošajiem studentiem
Studējošajiem
Absolventiem
Darbiniekiem
Viesiem

AktuāliIevadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
Tuvākie notikumi
01.08.2015
„Augstākajai izglītībai Rēzeknē - 90”
25.09.2015
Zinātnieku nakts 2015
Gaidāmās konferences
24.09.2015
IV starptautiskā zinātniski praktiskā konference MĀKSLA UN MŪZIKA KULTŪRAS DISKURSĀ (Pieteikšanās ir pagarināta līdz 07.04.2015.)
Absolventu veiksmes stāsti

Elvīra Rimicāne

Absolvējusi: otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Vēstures un kultūrvēstures skolotājs”.
Strādā: jau 12.gadu Pušmucovas pamatskolā par Latvijas un pasaules vēstures skolotāju, kur pasniedz stundas 5.–9.klasei.
Uzskatu, ka šodienas studentiem RA ir vēl lielākas iespējas, nekā manā studiju laikā, jo viņi var izmantot Eiropas naudu un projektu rezultātā radīt mācību materiālus Latvijas skolām par latgaliešu kultūras bagātību, kas izmantojami ne tikai literatūras un vēstures stundās, bet arī klases stundās un dažādos pasākumos. Jāpiebilst, ka vēl viena svarīga RA priekšrocība ir tā, ka te ir viszemākā mācību maksa un plašākās iespējas studentiem – pašdarbības pulciņi, starpvalstu projekti, brīnišķīgi pasākumi, kuros ikviens students var izpausties un apliecināt citiem savu vispusību.
Lasīt visu stāstu

Inese Lustika

Absolvējusi: profesionālā bakalaura studiju programmu „Vides inženieris” un maģistra studiju programmu „Vides aizsardzība”
Strādā: Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē par vecāko inspektoru.
Tā kā papildus sniedzu iestādes apmeklētājiem arī konsultācijas vides jomā, darbā noder viss iemācītais augstskolā – gan Ērikas Teirumniekas stāstītais par procesiem vidē, gan Edmunda Teirumnieka stāstītais par atkritumu apsaimniekošanas principiem valstī, gan arī Alekseja Avota mācītais par dažāda veida attīrīšanas iekārtu darbību, pamatlietas, kas jādara uzsākot jebkura veida darbību (būvējot māju, sākot ražošanu, veicot izpēti utt.) un kā tas ietekmēs vidi utt. Tāpēc kopumā varu teikt, ka RA saņemtās zināšanas ir profesionālas, praktiskas un reāli pielietojamas dzīvē, tiek iemācīts dzīvot zaļi.
Lasīt visu stāstu

Evita Kļaviņa

Absolvējusi: profesionālo bakalaura studiju programmu „Ekonomika” ar studiju moduli „Uzņēmējdarbības tiesības”; profesionālo maģistra studiju programmu „Finanšu vadība”.
Strādā: Malnavas koledžā par ekonomisko priekšmetu skolotāju; ir sava audzināmā grupa, kuras jaunieši apgūst banku zinības un finanses.
Uzsākot darbu, noderēja pamatzināšanas par ekonomiku, jo, aizejot uz augstskolu, mums par ekonomiku bija ļoti minimāla nojausma, tik vien, cik tiek apgūts mācību priekšmeta „Ekonomika” ietvaros. Augstskola sniedza zināšanas mikroekonomikā, makroekonomikā un uzņēmējdarbības un tiesību pamatos, guvu priekšstatu, kā norit ekonomiskie procesi Latvijā un pasaulē. Tas viss noderēja darbā.
Lasīt visu stāstu

Edgars Blinovs

Absolvējis: profesionālā bakalaura studiju programmu „Jurists”; profesionālā maģistra studiju programmu „Tiesību zinātne”.
Strādā: Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājs
Kopumā studiju programmas gan obligātie, gan izvēles priekšmeti mani apmierināja un zināšanas, iegūtas studiju laikā, joprojām noder, pildot sava darba amata pienākumus. Nākot studēt uz RA, man bija nodoms un vēlēšanās iesaistīties Studējošo pašpārvaldē. Visa studiju laika garumā aktīvi piedalījos studentu dzīvē, par ko liecina fakts, ka 3. kursā kļuvu par HJZF Studējošo pašpārvaldes vadītāju, kuru vadīju līdz bakalaura studiju programmas „Jurists” absolvēšanai. Tie bija neaizmirstami un no dzīves neizsvītrojami studentu gadi.
Lasīt visu stāstu

Agita Ceruka

Absolvējusi: otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Finanses”
Strādā: par AS „Latvijas valsts meži” Pļaviņu kokaudzētavas vadītāju
Apgūstot ekonomiskās zināšanas, cilvēks var strādāt arī vairākās tautsaimniecības nozarēs. Šobrīd es nestrādāju par grāmatvedi, nestrādāju par finansistu, bet esmu kokaudzētavas vadītāja, taču šajā darbā man noder visas kādreiz iegūtās zināšanas Rēzeknes Augstskolā, jo man ir jāsastāda kokaudzētavas budžets, tas ir saprātīgi jāplāno, kā izlietot, tāpat arī algu aprēķināšana ir uz maniem pleciem – līdz ar to visas manas ekonomikas jomā gūtās zināšanas man noder.
Lasīt visu stāstu
Vispārējās | Studenti | ĀSD | Sports | Zinātne
Pirmdiena, 29.06.2015.
1. augustā – „Augstākajai izglītībai Rēzeknē – 90”

2015. gada 1. augustā Rēzeknes Augstskolā (RA) notiks svinīgs pasākums „Augstākajai izglītībai Rēzeknē – 90”, kur tiks akcentēta Rēzeknes Augstskolas loma augstākās izglītības tradīcijas pārmantošanā un kopšanā, ciemos tiks gaidīti ministriju pārstāvji, sadarbības partneri, kā arī Rēzeknes Augstskolas absolventi un, protams, visi tie, kuri savulaik mācījušies vai strādājuši Rēzeknes Pedagoģiskajā skolā, Rēzeknes internātskolā un Rēzeknes Valsts skolotāju institūtā.

Piektdiena, 26.06.2015.
Žurnālā „Pastaiga” lasiet par Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes ēkas tapšanu

Žurnālā „Pastaiga” (2015. gada jūlija numurā) atrodams plašs apraksts par Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes ēkas tapšanu.

Ceturtdiena, 25.06.2015.
Sākusies elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās

No 25. jūnija vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv darbu uzsācis e-pakalpojums „Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās”. 

Ceturtdiena, 25.06.2015.
Radošo darbu izstāde un galda klājumu prezentācija RA

Šī gada martā Rēzeknes Augstskolas (RA) Mūžizglītības centra programmā 12 pedagogi uzsāka tālākizglītību jaunā programmā „Mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmeta saturs un didaktika” (programmas apjoms 160 stundas). Sertifikātus par programmas apguvi 18. jūnijā saņēma 10 pedagogi. Šajā dienā visi interesenti tika aicināti uz programmas absolventu radošo darbu izstādes „Dabas formas tehnoloģijās” atklāšanu. Tāpat arī bija iespējams piedalīties galda klājuma prezentācijā „Papardes ziedu meklējot”.

Ceturtdiena, 25.06.2015.
RA absolvents Kaspars Strods: „Augstskolā studentam ir gan jāstudē, gan arī jāiesaistās ārpusstudiju aktivitātēs”

Kaspars Strods šovasar absolvēja Rēzeknes Augstskolas (RA) bakalaura studiju programmu „Lietišķā vēsture”. Viņš stāsta, ka atmiņā jo īpaši spilgti palikusi pirmā iepazīšanās ar kursa biedriem un pasniedzējiem, tāpat arī interesantie studiju priekšmeti, prakses muzejā un arhīvā, kā arī ikgadējās ekskursijas uz dažādām Latvijas vietām.

Ceturtdiena, 25.06.2015.
Rēzeknes Augstskolu absolvē 284 jauni speciālisti

Rēzeknes Augstskolā (RA) sācies izlaidumu laiks. Šis studiju gads ir bijis ļoti piesātināts –augstskolas studenti sāka izmantot jaunās inženierzinātņu laboratorijas nesen uzbūvētajā Inženieru fakultātes ēkā, intensīvi tika stiprināta sakne ar darba devējiem, lai nodrošinātu studējošajiem labākas prakses iespējas, pilnveidota sadarbība ar ārvalstu partneriem, lai sekmētu internacionalizāciju.

Piektdiena, 19.06.2015.
Folkloras praktikums Dagdā

No 25. jūnija līdz 1. jūlijam Dagdā notiks Rēzeknes Augstskolas (RA) folkloras praktikums. Ekspedīcijas tēma: senie amati.

Piektdiena, 19.06.2015.
Rēzeknē tiek dibināta Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola

Rēzeknes Augstskolas (RA) Senāta sēdē 19. jūnijā tika skatīts jautājums par jaunas vispārizglītojošās izglītības iestādes dibināšanu. Sēdē nolemts, ka Rēzeknes Augstskola atvērs Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena programmu īstenošanai.

Trešdiena, 17.06.2015.
RA absolvente Tatjana Poļakova: „Interesants studiju process ir tad, kad pilnveidojies pats un vari darboties radoši.”

Tatjana Poļakova ir šīgada Rēzeknes Augstskolas absolvente, kura apguva zināšanas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Sociālais pedagogs”.

Trešdiena, 17.06.2015.
ESI ATVĒRTS KOPĀ AR MUMS! Diāna Bravacka piedalīsies LangOER projekta starptautiskajā skolotāju individuālo darbu konkursā

2015. gada 21. maijā Rēzeknes Augstskolā (RA), īstenojot LangOER projektu, noslēdzās skolotājiem paredzētie kursi par brīvi pieejamiem izglītības resursiem jeb OER skolai un interešu izglītībai. Kursu noslēgumā skolotāji prezentēja radošos mājasdarbus, demonstrējot savas jauniegūtās zināšanas par digitālajiem rīkiem valodu apguvē un atklājot mūsdienīgu pieeju novadmācības un citu mācību priekšmetu apguvē.


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS