Informācija par zinātniskā granta projektu “Telerehabilitācijas metožu efektīvas izmantošanas iespējas pusaudža vecuma skolēnu fiziskā, emocionālā un sociālā līdzsvara attīstības veicināšanai iekļaujošajā izglītībā”

Ceturtdiena, 22. decembris, 2016
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) 2016. gadā tiek īstenots zinātniskā granta projekts “Telerehabilitācijas metožu efektīvas izmantošanas iespējas pusaudža vecuma skolēnu fiziskā, emocionālā un sociālā līdzsvara attīstības veicināšanai iekļaujošajā izglītībā”, kura pētījumi balstīti uz pieredzi un papildu finansējuma piesaisti no Valsts pētījumu programmas „Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā” (VPP INOSOCTEREHI), kur tika sagatavots projekta teorētiskais pētījums.

Projekta mērķis bija nodrošināt REGI Personības socializācijas pētījuma virziena attīstību un zinātniskās kapacitātes pieaugumu, veicot jauna zinātņu nozarei svarīga izdevuma izstrādi Latvijas augstāko izglītības iestāžu studentiem par pusaudža vecuma skolēnu fiziskā, emocionālā un sociālā līdzsvara attīstības veicināšanu iekļaujošajā izglītībā sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai un sabiedrības veselības uzlabošanai, respektējot Eiropas Savienības attīstības politiku un nodrošinot zinātnisko pētījumu rezultātu publicitāti.

Pētījums tika realizēts laika posmā no 2016. gada 10. februāra līdz 2016. gada 10. decembrim.

Pētījuma zinātniskā granta vadītāja ir vadošā pētniece pedagoģijā (speciālā pedagoģija) Dr. paed. Ilga Prudņikova. Pētījuma zinātniskā granta īstenošanā iesaistītais akadēmiskais personāls: Dr.paed., profesore, doktora studiju programmas „Pedagoģija” direktore Velta Ļubkina, Dr. paed., starptautiski zinātniskās konferences „Sabiedrība, integrācija, izglītība” orgkomitejas priekšsēdētāja Svetlana Ušča, Dr. paed., maģistra studiju programmas direktore Aina Strode. Pētījuma zinātniskā granta īstenošanā iesaistītie studenti: Santa Cabuļeva, Zaiga Protizāne, Gunta Rika un Irina Volkova.

Pētījuma aktivitāšu paveiktie galvenie rezultāti:

  • Veikta jauna zinātņu nozarei svarīga pētījuma izdevuma sagatavošana publicēšanai;
  • Veikta izdevuma grafiskā dizaina projektēšana;
  • Veikta ievada, secinājumu, kopsavilkuma tulkošana angļu valodā;
  • Sagatavots informatīvais buklets;
  • Sagatavota zinātniskā publikācija Ļubkina V., Prudnikova I. “Educating Students with Disabilities – the Latvian Experience”, ISBN 978-9943-4737-4-4, Toshkent.”Sano-standart”nashriyot, 2016, 33. – 42. lpp.;
  • Veikta prezentēšana un popularizēšana Starptautiskā zinātniskā konferencē "Improvement of the processes of retraining and professional development of pedagogical and managing staff from higher educational institutions and advanced foreign experience" Taškentā;
  • Publicēta monogrāfija “Pusaudža fiziskā, emocionālā un sociālā līdzsvara attīstība iekļaujošajā izglītībā” Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016, 144 lpp. (ISBN 978-9984-44-197-9) Zinātniskie recenzenti: Dr.paed. Anita Līdaka, Liepājas pedagoģijas universitāte, Latvija; VPP INOSOCTEREHI eksperte Ilona Bruveris, Austrālija.

Zinātniskā granta projekts balstīts uz iepriekšējo pieredzi VPP INOSOCTEREHI, tā kā RTA REGI ir vadošais partneris valsts pētījumu programmas “Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā īstenošanā”, kas tiek īstenots saskaņā ar Latvijas Nacionālā attīstības plāna (2014-2020) prioritātēm. VPP INOSOCTEREHI rezultāti ir vērsti uz personas ieguvumiem, lai veiksmīgāk pielāgotos jaunajām laikmeta un sociālajām pārmaiņām, būtu aktīvas, kur nozīmīga loma ir iekļaujošajai izglītībai un individualizētai pieejai, kas iet kopsolī ar tehnoloģiskajiem sasniegumiem, tāpēc svarīga bija šo pētījuma rezultātu publicitāte un atpazīstamība, kas tika nodrošināta ar jauna zinātņu nozarei svarīga pētījuma publicēšanu, piesaistot RTA līdzfinansējumu aktivitātēm, kas nav paredzētas VPP INOSOCTEREHI.

Projekts tika īstenots sadarbībā ar sadarbības partneri LiepU Izglītības zinātņu institūtu, kuru zinātniekiem ir bagātīga pieredze zinātniskā, pētnieciskā un pedagoģiskā darbībā iekļaujošajā izglītībā un sociālajā pedagoģijā, tādējādi veicinot sadarbību ar zinātniskām institūcijām Latvijā. RTA pētnieku grupai sadarbība ar minēto zinātnisko institūciju ir izveidojusies jau iepriekš, gan darbojoties Valsts izglītības satura centra projektā, gan Valsts pētījumu programmā ”Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā”, gan piedaloties promocijas padomēs promocijas darbu aizstāvēšanas procesā, recenzēšanā u.c. zinātniskajās aktivitātēs. Viņu uzdevumi saistījās ar konsultatīvo atbalstu jauna zinātņu nozarei svarīga izdevuma izstrādē un dalību publicitātes pasākuma īstenošanā.

Ir secināms, ka zinātniskā granta rezultātiem zinātniskā nozīmība saistās ar to, ka tika izveidota divu dažādu zinātņu nozaru (pedagoģija un māksla) pētnieku grupa, iesaistot projekta īstenošanā jaunos studējošos rezultātu rādītāju sasniegšanā, radot vidi un nosacījumus inovatīvai pētniecībai. Zinātniskā granta ietvaros tika veikta publicitātes pasākumu nodrošināšana par aktuāliem izglītības norišu problēmjautājumiem, pamatojoties uz pasaulē atzītām zināšanām un likumsakarībām sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai un sabiedrības veselības uzlabošanai iekļaujošas izglītības kontekstā. Kā nozīmīgs rādītājs tika radīta praktiski izmantojama jauna konkurentspējīga VPP INOSOCTEREHI ietvaros veiktā pētījuma “Pusaudža fiziskā, emocionālā un sociālā līdzsvara attīstība iekļaujošajā izglītībā” sagatavošana publicēšanai un publicēšana Latvijas augstāko izglītības iestāžu studentiem studiju procesam, uz kuras pamata varēs veidot zināšanu bāzi par pusaudža vecuma skolēnu fiziskā, emocionālā un sociālā līdzsvara attīstības veicināšanu iekļaujošajā izglītībā, respektējot Eiropas Savienības attīstības politiku un nodrošinot zinātniskā pētījuma rezultātu turpmāko publicitāti. Nozīmīgs zinātniskā granta rezultāts ir veiktā publicitātes pasākuma nodrošināšana par aktuāliem izglītības norišu problēmjautājumiem, pamatojoties uz pasaulē atzītām zināšanām un likumsakarībām sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai un sabiedrības veselības uzlabošanai iekļaujošas izglītības kontekstā, kā arī sagatavotais informatīvais buklets.

Projekta īstenošanas rezultātā tika izpildīti uzdevumi, kas turpmāk nodrošinās rezultātu zinātniskumu, praktisko nozīmīgumu tiešai mērķauditorijai: Latvijas augstāko izglītības iestāžu pamatstudiju, augstākā līmeņa un doktorantūras studiju virzienu „Izglītība, pedagoģija, sports” programmu studentiem, Latvijas augstāko izglītības iestāžu pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju virzienu „Sociālā labklājība” programmu studentiem, kā arī netiešai mērķauditorijai:           visiem interesentiem Latvijā un ārzemēs, kuriem saistoša ir jaunā konkurētspējīgā izdevumā sniegtā informācija un materiāli.

Zinātniskā granta pētnieki ir pārliecināti, ka zinātniskā granta rezultāti būs stimuls un palīdzēs nodrošināt ilgtspējīgu izaugsmi – uz zināšanām un inovāciju balstītas ekonomikas attīstību, uzlabos izglītības kvalitāti un efektivitāti, arī augstākā izglītībā, nodrošinot, lai studenti Latvijas augstāko izglītības iestāžu studiju visos līmeņos papildinātu savas zināšanas un prasmes.

RTA zinātniskā granta pētnieku grupa

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.