13. septembrī Latvijas Universitātes Promocijas padomes izglītības zinātnēs atklātā sēdē Olga Vindača aizstāvēja promocijas darbu par tēmu “Assessment of pedagogical competence of academic staff in transformative digital learning context” (Ph. D.) iegūšanai. Promocijas darba vadītāja profesore Velta Ļubkina.

Recenzenti Dr. paed. Zanda Rubene (Latvijas Universitāte), Dr. paed. Alla Anohina-Naumeca (Rīgas Tehniskā Universitāte), Dr. paed. Svetlana Ušča (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija). 

Akadēmijas kolektīvs novēl Olgai gandarījuma sajūtu par paveikto, jaunas ieceres un enerģiju to piepildījumam!

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto