Studiju programma: Speciālā pedagoģija (mag.)

Programmas veids: Profesionālās maģistra studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”
Programmas direktors:
Asociētā profesore, Dr.paed., Mg. paed.,
Mārīte Rozenfelde

marite.rozenfelde@inbox.lv
26480404
Programmas kods: 47141
Akreditācija: 01.07.2013 - 30.06.2024
Licence: 28.06.2005 - 30.06.2024
Kvalifikācija: profesionālā maģistra grāds speciālajā izglītībā un speciālās izglītības skolotāja kvalifikācija vai skolotāja logopēda kvalifikācija vai surdopedagoga kvalifikācija
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts maģistra darbs
Kredītpunkti: 80
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 2 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1690
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks):
Studiju maksa EUR (nepilns laiks):

Programmas saturs

Nozares teorētiskie kursi

Pedagoģisko pētījumu un projektu izstrādes process un metodoloģija. Plānu un projektu izstrādes metodoloģija speciālajā pedagoģijā. Integrācija un iekļaušanās izglītības sistēmās. Speciālās izglītības iestāžu darba organizācija un darba pamatprasības. Bērnu traucējumu diagnostika un korekcijas iespēju aspekti. Disciplīnas un uzvedības problēmu risināšana izglītības procesā. Mācīšanās grūtību problēmu risināšana izglītības procesā. Redzes traucējumu izraisīto problēmu risināšana izglītības procesā. Datortehnoloģijas pedagoģiskajos pētījumos. Bērns ar dzirdes traucējumiem iekļaujošā izglītības procesā u.c.

Profesionālās specializācijas kursi

Kvalifikācija„ Speciālās izglītības skolotājs”

Intelektuālās attīstības traucējumu izraisīto problēmu risināšana izglītības procesā. Smagu intelektuālās attīstības traucējumu izraisīto problēmu risināšana izglītības procesā.

Kvalifikācija  „ Skolotājs - logopēds”

Valodas un runas traucējumu korekcija logopēda darbā. Valodas un runas traucējumu izraisīto problēmu risināšana mācību procesā.

Kvalifikācija  „ Surdopedagogs”

Dzirdes traucējumu izraisīto problēmu risināšana izglītības procesā. Dzirdes traucējumu korekcija surdopedagoga darbā

Brīvās izvēles kursi

Pedagoga personīgā un profesionālā efektivitāte. Veselības kultūra. Ekoloģija pedagoģijā u.c.

Prakse

Maģistra prakse -  6 KP     Kvalifikācijas prakse  -20 KP

Absolventu iespējas

strādāt vispārējās un speciālās izglītības iestādēs, attīstības, sociālajos  centros u.c. iestādēs  attīstības traucējumu korekcijas darbā

Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Bakalaura grāds pedagoģijā vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā/ psiholoģija

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā

Papildus punkti:

1. pamatstudiju  valsts pārbaudījumu komisijas rekomendācija studijām maģistra programmā – 1 punkts

2.  apliecinoši dokumenti par piedalīšanos ar referātu zinātniskajās konferencēs - 0,25 punkti par 1 aktivitāti vai publikācijām zinātniskajos izdevumos – 0,5 punkti  par 1 publikāciju

3. apliecinošs dokuments par pedagoģiskā darba stāžu: 2-5 gadi – 0,75 punkti; vairāk kā 5 gadi – 1,25 punkti

4. absolvētas Rēzeknes Augstskolas studiju programmas: 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Speciālās izglītības skolotājs” , „Sociālais pedagogs”, 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Speciālās izglītības skolotājs” – 1,5 punkti

5. apliecinoši dokumenti par piedalīšanos starptautisku vai valsts nozīmes projektu darbā speciālajā pedagoģijā – 1 punkts par 1 aktivitāti

6. izdevniecībā izdotu vai elektroniski publicēto mācību metodisko līdzekļu speciālajā pedagoģijā autoriem – 1 punkts par 1 izdevumu.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu