Autorizēties   |   Reģistrēties

Studiju programma: Finanšu vadība (mag.)

Programmas veids: Profesionālās maģistra studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Ekonomika” EPF
Programmas direktors:
Profesore, Dr.oec.,
Iveta Mietule

Iveta.Mietule@rta.lv
28328091
Programmas kods: 47343
Akreditācija: 01.07.2013 - 31.12.2020
Licence: 07.03.2005 - 31.12.2020
Kvalifikācija: profesionālais maģistra grāds finansēs un finansista profesionālā kvalifikācija
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts maģistra darbs
Kredītpunkti: 70
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks):
Studiju maksa EUR (pilns laiks):
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 2 gadi
Studiju maksa EUR (nepilns laiks): 1140

Programmas saturs

Studiju kursi, kas nodrošina zināšanas nozares teorijā un praksē:

Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija, Risku vadīšana, Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadišana, Finanšu teorijas un politika, Nodokļu sistēmas, Inovāciju vadība.

Pētnieciskā, jaunrades un vadībzinību studiju kursi:

Pētnieciskā darba metodoloģija, Biznesa novērtēšana, Statistiskās metodes ekonomikā un biznesā, Finanšu modelēšana un prognozēšana, Reģionālā politika un ekonomika, Korporatīvo finanšu analīze, Kvalitātes vadības sistēmas, Organizāciju kultūra un komunikāciju vadība, .Projektu vadība, Starptautiskie finanšu pārskatu standarti, Apdrošināšanas finanšu vadība

Absolventu iespējas

  • studēt doktora studiju programmā;
  • strādāt par valsts pārvaldes institūciju finanšu daļu un nodaļu vadītājiem, ierēdņiem; uzņēmumu un organizāciju vadītajiem un finanšu direktoriem; starptautisko projektu vadītājiem un ekspertiem; auditoriem starptautiskajās auditorfirmās, valsts kontrolē, revīzijas dienestos; mācībspēkiem koledžās un augstskolās ekonomikas studiju programmās u.c.

Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Otrā līmeņa augstākā izglītība vai akadēmiskais bakalaura grāds  (studiju  ilgums ir vismaz 4 gadi pilna laika studijās) ekonomikā, komerczinībās vai administrēšanā

Uzņemšanas prasības

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu