Autorizēties   |   Reģistrēties

Studiju programma: Finanses

Programmas veids: Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Ekonomika” EPF
Programmas direktors:
Lektore, Mg.oec.,
Inta Kotāne

Inta.Kotane@rta.lv
Programmas kods: 44343
Akreditācija: 01.07.2013 - 31.12.2020
Licence: 30.05.2003 - 31.12.2020
Kvalifikācija: finansista kvalifikācija
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomdarbs
Kredītpunkti: 80
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks):
Studiju maksa EUR (pilns laiks):
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 2.5 gadi
Studiju maksa EUR (nepilns laiks): 1140

Programmas saturs

Nozares teorētiskie kursi dod iespēju studentiem apgūt ekonomiskās likumsakarības, publisko finanšu teorētiskos un praktiskos jautājumus, statistikas teorētiskos un metodoloģiskos pamatus, starptautiskās grāmatvedības sistēmu. Tas nodrošina teorētisko bāzi veiksmīgai profesionālās specializācijas kursu apguvei. Nozīmīgākie studiju kursi:

Ekonomika, Naudas teorija, Publiskās finanses, Ekonomiskā statistika, Starptautiskie grāmatvedības standarti, Uzņēmējdarbības finanses, Nodokļu administrēšana un nodokļu audits, Uzņēmuma finanšu vadība.

Profesionālās specializācijas kursu mērķis ir dot iespēju studentiem apgūt nepieciešamās praktiskās iemaņas saimnieciskās un finansiālās darbības nodrošināšanā, tās rādītāju izvērtēšanā. Nozīmīgākie studiju kursi:

Projektu vadība, Cenu politika uzņēmumā, Saimnieciskās darbības analīze, Kreditēšana.

Brīvās izvēles kursi dod iespēju studentiem iegūt papildus zināšanas efektīvākas saimnieciskās darbības nodrošināšanai, piemēram:

Apdrošināšana, Vērtspapīru tirgus, Ražošanas grāmatvedība, Pakalpojumu grāmatvedība, Zinātniskā darba pamati, Valsts un pašvaldību budžeti.

Absolventu iespējas

  • studēt profesionālās maģistratūras studiju programmās;
  • strādāt par finanšu ekonomistu, kurš plāno, vada, koordinē uzņēmuma, iestādes administratīvās un finanšu operācijas, analizē uzņēmuma nodokļu politiku un finansiālo stāvokli, plāno un kontrolē finanšu resursu racionālu izmantošanu.

Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finansēs, grāmatvedībā, ekonomikā, uzņēmējdarbībā un vadībā

Uzņemšanas prasības

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv